గ్రేట్ ఫాల్స్ మ్యాన్, 89, వ్యాయామ నియమాలతో గడియారాన్ని వెనక్కి తిప్పాడు
గ్రేట్ ఫాల్స్ మ్యాన్, 89, వ్యాయామ నియమాలతో గడియారాన్ని వెనక్కి తిప్పాడు

89 ఏళ్ల ఫెయిర్‌ఫాక్స్ నివాసి వ్యాయామ నియమాలతో గడియారాన్ని వెనక్కి తిప్పారు

మరింత చదవండి